Nasi pracownicy są naszym najważniejszym atutem – wykorzystanie w pełni ich potencjału ma decydujące znaczenie dla naszego sukcesu. Chcemy, aby byli oni dumni zarówno ze swojej pracy, jak i ze swojego pracodawcy. Motywujemy pracowników poprzez silne przywództwo, możliwości indywidualnego rozwoju oraz nagrody powiązane
z osiągnięciami.

Koncentracja na strategii korporacyjnej ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. Wszyscy nasi pracownicy muszą zrozumieć strategię, a także wartości firmy oraz kluczowe czynniki jej sukcesu, dzięki czemu ich codzienne działania będą mogły być zharmonizowane
z celami i priorytetami firmy. Dlatego też, w oparciu o teorię eksperymentalnej nauki Kolba, przygotowaliśmy krótki quiz pozwalający określić styl uczenia się każdego pracownika,
a następnie opracowaliśmy indywidualnie skonstruowany materiał przedstawiający nasze strategiczne zasady. Został on przygotowany w formie krótkiego filmu (dla „obserwatorów”), podcastu (dla tych, którzy „czują”), interaktywnego pliku pdf (dla tych, którzy „działają”) oraz szczegółowego raportu (dla „myślicieli”). Wszystkie wyżej wymienione materiały są dostępne
w języku angielskim.

Nasza firma już od dawna dąży do promowania kultury poszanowania, sprawiedliwości
i równych szans. Actelion nie toleruje żadnych form dyskryminacji ze względu na rasę, wyznawaną wiarę, narodowość, niepełnosprawność ani żadną inną cechę indywidualną.

Actelion wierzy, że kluczowe znaczenie ma stworzenie zróżnicowanego i integracyjnego miejsca pracy, potrafiącego przyciągnąć i utrzymać najbardziej utalentowanych ludzi reprezentujących całe spektrum środowisk i kultur. Globalnie nasi pracownicy pochodzą z ponad 54 krajów
i składają się w niemal równej liczbie z mężczyzn i kobiet (49,7% / 50,3%). Uważamy także,
iż różnorodność myśli pozwala nam korzystać z komplementarnej wiedzy i doświadczenia,
i w ten sposób stanowi lokomotywę naszych ciągłych sukcesów.

PRAWA CZŁOWIEKA

Actelion w pełni stosuje się do wszystkich odpowiednich przepisów, zasad i regulacji mających zastosowanie do pracy, zatrudnienia oraz stosunku pracy we wszystkich krajach, w których prowadzi swoją działalność gospodarczą.

Ze względu na charakter naszego biznesu, jesteśmy zdania, że żadna z naszych działalności nie wiąże się z ryzykiem naruszenia praw człowieka, na przykład w odniesieniu do pracy dzieci, pracy przymusowej lub obowiązkowej albo naruszenia praw ludności autochtonicznej.
We wszystkich obszarach naszej działalności respektuje się prawo pracowników do swobody zrzeszania się i udziału w negocjacjach zbiorowych.